På svenska

Invånarnas i Helsingfors valmansförening

En av partierna obunden valmansförening i Helsingfors har ställt upp en gemensam kandidatlista för kommunalvalen i juni 2021. Vi vill förändra utvecklingen i Helsingfors och skapa mera påverkningsmöjligheter för invånarna. Den gemensamma listan arbetar för den närliggande naturen, nära tjänster, närdemokrati och jämlikhet. 

*****

Invånarnas i Helsingfors valprogram:

Lokal natur, lokala tjänster, närdemokrati och jämlikhet

Helsingfors inriktning påverkas nu. Mandatperioden för aprilvalets fullmäktige kommer att vara mycket viktig. Helsingfors förändras och nu bestäms hurudan stad vi vill bygga. Coronakrisen har skärpt skillnaderna i hälsa och välfärd. Centraliseringen, gallringen och privatiseringen av tjänster ökar ojämlikheten och hotar också dem vilkas liv tidigare har varit tryggt. Samtidigt håller vår stad på att förvandlas till en byggarbetsplats som breder ut sig över våra kära stadsskogar, stränder och den närliggande naturen. Helsingfors tillväxt bör inte eftersträvas på bekostnad av invånarnas och naturens välbefinnande.

Vi vill bo och verka i ett Helsingfors, där beslutsfattare inte ignorerar invånare och invånarna har ett verkligt inflytande. I Helsingfors finns mycket medborgarverksamhet för grönområden, lokala tjänster och mycket annat. Det har gett resultat, men ofta har beslutsfattarna hört mera på röster från stora företag och investerare än på invånarna. Den partioberoende Invånarnas gemensamma lista i Helsingfors har skapats för att öppna fler möjligheter för invånarna att påverka också mellan valen.

I stället för borgmästarmakten vill vi utveckla den lokala demokratin, såsom delaktig budgetering och ge ungdomsrådet och stadsdelsråden verkliga befogenheter. Vi vill införa jämförandet av alternativa lösningar som en del av beslutsprocessen och ge invånarna mera möjligheter att delta och påverka.

Klimatåtgärder och ett slut på byggnation i grönområden

Framgången med att behärska klimatförändringarna kommer att lösas under vår livstid. Klimatåtgärderna är brådskande. Radikala förändringar är nödvändiga eftersom klimatförändringarna fortskrider och den biologiska mångfalden blir fattigare. En stor nationell stadspark måste inrättas i Helsingfors för att trygga den värdefulla stadsnaturen och kulturmiljöerna. Byggandet i grönområden måste stoppas.

Vi vill påskynda Helen Ab:s nedläggning av kolförbränning och övergången till koldioxidneutral energi- och värmeproduktion. Helen måste behållas i sin helhet i stadens ägo. Klimat- och miljömålen måste också vägleda byggnation, trafiklösningar, upphandling och annan verksamhet i staden.

Vård- och omsorgsunderskott måste bort

Coronapandemin och skandalerna inom äldreomsorgen ger alarm om bristen på resurser i vård och omsorg. Samtidigt har lokala tjänster blivit viktigare.

Mera pengar måste kanaliseras från Helsingfors stads överskott till hälso- och sjukvård samt sociala tjänster, särskilt till hälsocentraler och barnskydd, samt till tjänster för äldre, funktionshindrade, till psykisk hälsa och till tjänster för missbrukare. Under förevändning av integreringen av hälso- och sjukvård samt sociala tjänster får lokala vårdcentraler och mödravårdscentraler inte stängas och tjänsterna koncentreras till jättecentrum. Verksamhet som bygger på gemenskap och med låg tröskel behövs för att förhindra utslagning. Lagstadgade tjänster får inte bli privat business. Hälso- och sjukvårdstjänster måste i större utsträckning bli avgiftsfria och avgifterna för sociala tjänster bör sänkas. För äldre behövs fler tjänster i hemmet och vårdplatser efter behov. Stödet till närståendevårdarevårdare måste förbättras.

Utbildning och kultur tillhör alla

Utbildning och kultur är Helsingfors rikedom. I stället för knapphet måste staden satsa mer på småbarnspedagogik, utbildning, ungdomsarbete, konst, kultur och samarbete med universiteten.

Vi vill utveckla pedagogiskt högkvalitativ och mångsidig utbildning. Vi motsätter oss en ökning av gruppstorlekar. Resurserna för stöd för inlärning och elevvård bör ökas. Dagvård, grundskola, bibliotek, ungdomsgård och näridrottsplaner måste ligga inom gångavstånd. Det behövs fler invånarhus och andra icke-kommersiella offentliga rum.

Helsingfors är vårt lands konst- och kulturcentrum. Coronapandemin har särskilt begränsat dessa sektorers verksamhet. Staden måste ta sin del av ansvaret för en snabb vitalisering av konst och kultur. Kulturen och konsten behöver mera stöd och utrymmen.

Utgifter för boende och kollektivtrafik måste sänkas

Att bo i Helsingfors är oöverkomligt dyrt. Det råder särskilt stor brist på förmånliga hyresbostäder och servicelägenheter för seniorer. Lägenheterna är människornas hem, inte kapitalinvesteringar. Fokus i bostadsprogrammet läggas på långsiktigt reglerade ara-hyresbostäder. Samtidigt måste antalet bostäder för äldre, psykiskt sjuka och funktionshindrade ökas. För att behärska boendeutgifterna behövs också hyresreglering, hyrestak och en rimlig höjning av markhyrorna. Dessutom behövs en kommunalägd ideell byggindustri. Byggnationen får inte förstöra den lokala naturen eller överge människovänlig skala. Vi är för en kommunal folkomröstning om bevarandet av Malms flygplats.

Trafikutmaningarna i Helsingfors kommer inte att lösas genom att bygga flera rutter och tunnlar. Kollektivtrafiken måste utvecklas och förutsättningarna för cyklister och fotgängare måste förbättras. Det handlar också om att minska behovet av trafik genom lokala tjänster och arbetsplatsernas placering i hela staden. Utvecklingen måste gå mot gratis kollektivtrafik.

Lön och sysselsättning i skick

Helsingfors måste vara en bra arbetsgivare och en aktiv sysselsättare. Arbetet måste betalas med en anständig lön som man klarar sig på. Staden får inte dumpa lönerna genom att shoppa kollektivavtal. En lärdom av coronakrisen är att öka medarbetarnas påverkningsmöjligheter. Arbetsplatsdemokratin skapar också bättre service och en mer fungerande stad. Staden måste främja sysselsättningen genom att öka sina egna arbetstillfällen och utveckla tjänster för de arbetslösa. Vi föreslår försök med minskad arbetstid utan inkomstförlust, till exempel med en 6+ 6-timmars arbetstidsmodell.

Helsingfors har orsak att förbättra arbetsvillkoren för egenföretagare och småföretag. Ett funktionellt och levande nätverk av mikro- och småföretag ligger i stadens intresse.

Ett solidariskt Helsingfors

Helsingfors är och har alltid varit en stad med många språk och kulturer. Vi vill utveckla en jämlik stad fri från alla former av diskriminering och rasism. Helsingfors måste främja internationellt samarbete till förmån för ett Finland och en värld, som är rättvis och trygg.

Stadens överskott för invånarnas välbefinnande

Helsingfors är en exceptionellt rik stad med pengar för att förbättra invånarnas välfärd. I nästan tjugo år har staden ständigt gjort ett överskott. Ett par miljarder euron ligger på dess bankkonton. Det finns fler tillgångar än skulder.

Helsingfors kan reagera på coronakrisen genom att styra mer pengar från sitt överskott till en förbättring av tjänsterna. Också regeringen bör också rikta mer pengar till de kommunala tjänsterna så att hälso- och sjukvårdsreformen inte skär ned på anslagen till Helsingfors eller de andra regionerna. Misstagen i lågkonjunkturen på 1990-talet får inte upprepas genom en återgång till nedskärningspolitiken.

Invånarnas röst till fullmäktige

Vi uppmanar alla att delta i Invånarna i Helsingfors-listas valkampanj och samarbete för att utvecklingen i vår stad skall få en ny inriktning till fromma för helsingforsarna och naturen.