Aloite viheralueiden ja kulttuuriympäristöjen säästämiseksi

Rakentamisen ylimitoitetut tavoitteet, sijoittaja- ja grynderivetoinen kaavoitus sekä yksipuolinen tiiviin kaupunkirakenteen ihannoiminen ovat johtaneet siihen, että monet tärkeät viheralueet ja arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristöt ovat uhattuna. Asukkaiden Helsinki -yhteislista on koonnut aloitteen viher- ja virkistysalueista sekä kulttuuriympäristöistä, jotka pitää säästää rakentamiselta.

– Helsingin on kannettava vastuunsa luonnon monimuotoisuudesta, viheralueiden riittävästä laajuudesta ja rakennettujen arvoympäristöjen säilyttämisestä, perustelee Kallahti Kallvik ry:n puheenjohtaja Helena Saarikoski, joka on ollut mukana aloitetta valmistelleessa työryhmässä.

– Koronavuosi on osoittanut, miten iso merkitys viheralueilla, kaupunkimetsillä ja asuinalueiden lähiluonnolla on terveydelle ja hyvinvoinnille. Helsingin asukasmäärän kasvaessa viheralueiden tarve ja käyttö lisääntyvät, eivät vähene, hän muistuttaa.

Säästetään rakentamiselta 400–500 hehtaaria

Aloitteessa esitetään konkreettinen lista säästettävistä viher- ja virkistysalueista. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 400–500 hehtaaria. Ne voidaan säästää luopumatta asumisen, palvelujen ja työpaikkojen lisäämisen tavoitteista.

–  Helsingin yleiskaavan perustana olevat oletukset toimitilojen tarpeen ja asumisväljyyden nopeasta lisääntymisestä ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi. Lisäksi yleiskaavan lähtökohtana on noin kaksi kertaa rakentamistavoitteita suurempi kaavavaranto, toteaa ympäristöasiantuntija ja Keskuspuistoaktiivi Maija Hakanen.

Hänen mukaansa realistisemmilla tavoitteilla voidaan säästää ainakin 1 000 hehtaaria viher- ja virkistysalueita luopumatta yleiskaavaan kirjatuista asuntorakentamisen tavoitteista.

– Esittämämme 400–500 hehtaarin rajaus voidaan siis hyvin toteuttaa.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin

Niin ikään aloitteen valmisteluun osallistunut Olli Salin korostaa, että kyse ei ole vain yksittäisistä tapauksista.

– Tämä aloite nostaa esille tarpeen arvioida uudelleen yleiskaavan toteuttamisohjelma niin, että rajataan rakentamisen ulkopuolelle asukkaille tärkeät viher- ja virkistysalueet sekä kulttuuriympäristöt.

– Viher- ja kulttuurilinjausta on vahvistettava perustamalla laaja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Helsingin kansallinen kaupunkipuisto, esittää Salin, joka on mukana myös Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -kansalaisliikkeessä.

Asukkaiden Helsinki -yhteislistan aloite

Laaja aloite ja sen liitteenä oleva luettelo säästettävistä alueista on luettavissa tästä linkistä.

 

(Artikkelin kuvakooste Maija Hakanen)