Meri-Rastilan itäosan kaava palautettava uuteen valmisteluun

Kaupunginhallituksen esityslistalla on 20.9.2021 Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen. Tätä asemakaavaehdotusta ei pidä hyväksyä kaupunginhallituksessa eikä valtuustossa. Kallahti Kallvik ry:n muistutukseen ei ole vastattu miltään osin tyydyttävästi.

Ehdotettu asemakaava on harhaanjohtavasti nimetty ”Meri-Rastilan itäosan” asemakaavaksi. Suunnittelualueen suuri itäosa, Pohjavedenpuisto ja Ullaksenpuisto, ei ole Meri-Rastilaa vaan Kallahtea. Kaavassa suunnitellaan noin kahdentuhannen uuden asukkaan asuttamista Kallahden asuinalueen metsiin, ei suinkaan Meri-Rastilaan kuten asukkaille ja päättäjille on väitetty.

Kaava on epätarkoituksenmukainen. Uudisrakentaminen Kallahden metsiin ei vaikuta toisen kaupunginosan, Meri-Rastilan, segregoitumiseen millään tavalla. Lähimetsien tuhoaminen ainoastaan syventää entisestään Kallahden segregaatiota, joka on jo nyt monessa suhteessa Meri-Rastilaa pahempaa.

Kaava ei täytä säädettyjä asemakaavan sisältövaatimuksia vaan huonontaa ratkaisevasti asuin- ja elinympäristöä. Palvelujen ja liikenneyhteyksien riittävyydestä asukasmäärän kasvaessa ei ole huolehdittu. Lautakunnan toistuvasti vaatimia luontokartoitusta ja ympäristövaikutusten arviointia ei ole tehty, jotta kaavan vaikutuksia suojeltuihin luontoarvoihin ei pystytä arvioimaan.

On ilmeistä, että kaava ei kestä laillisuustarkastelua, joka on väistämättä edessä, jos kaava hyväksytään tällaisena kaupungin päätöksenteossa. Viittaamme myös Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen lausuntoihin, muistutukseen (10.11.2020) ja kannanottoon (10.5.2021) tätä asemakaavaa vastaan.

Asukkaiden ylivoimainen enemmistö vastustaa kaikkea rakentamista luonnontilaisille metsäalueille, mikä on käynyt selvästi ilmi Meri-Rastilan uuden asemakaavan vuorovaikutuksessa, niin sanotuissa Kerro kantasi -keskusteluissa.

Adressin ”Vuosaaren Pohjavedenpuisto ja Ullaksenpuisto on suojeltava rakentamiselta” on allekirjoittanut yli yhdeksänsataa ihmistä.

Kaupunginvaltuustolle luovutettiin 8.9.2021 yli 4500 ihmisen allekirjoittamana adressi ”Pelastetaan Vuosaari!”

Yhdymme Luonto-Liiton Metsäryhmän /Suomen Luonnonsuojeluliiton kampanjaan ”Kaadetaan kaava, ei metsää”: Vaadimme Helsinkiä perumaan jo vireillä olevat arvokkaiden luontokohteiden kaavahankkeet ja lopettamaan metsien päälle kaavoittamisen. Kaavahankkeet, jotka osoittavat rakentamista kaupunkimetsiin, uusitaan, ja suunnitteilla olevien vastaavien kaavojen valmistelu lopetetaan.

Vaadimme kaupunginhallitusta palauttamaan ”Meri-Rastilan itäosan” asemakaavan valmisteluun siten, että rakentamisen kaavoittaminen metsäalueiden päälle poistetaan asemakaavasta. Ellei rakentamista voida mahduttaa alueelle ilman arvoluonnon tuhoamista, kaava on hylättävä kokonaan.

HELENA SAARIKOSKI
Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry