Valtuustoinfo 9/2023

Kaupunginvaltuustossa 24.5.2023 tapahtunutta

Helsingin valtuuston viime viikon kokouksessa laajimman keskustelun herätti esitys hallintosäännön muuttamisesta niin, että nuorisovaltuusto saa edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudella valtuuston kokouksiin. Muista päätöksistä merkittävimpiä olivat HUS-järjestämissopimus ja muutokset rakennusjärjestykseen.

Nuorisovaltuustolle puheoikeus valtuustossa

Hallintosäännön muutoksella nuorisovaltuusto sai oikeuden nimetä edustajat, jotka saavat läsnäolo- ja puhe-oikeuden valtuustossa. Tämän päätöksen yhteydessä käytiin laaja keskustelu siitä, pitäisikö vastaava läsnäolo- ja puheoikeus olla myös vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajilla. Mika Ebelingin (krist) esitys vanhus- ja vammaisneuvostojen edustuksesta sai kuitenkin vain 19 valtuutetun tuen eikä sitä hyväksytty. Perusteluna rajata muutos vain nuorisovaltuustoon esitettiin se, että nuorisoneuvosto edustaa pääosin henkilöitä, joilla ei ole kuntavaaleissa äänioikeutta.

HUS-järjestämissopimus

Valtuusto hyväksyi muutamien kriittisten puheenvuorojen saattelemana HUS-järjestämissopimuksen, jolla Uudenmaan hyvinvointialueet, Helsinki ja HUS sopivat keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi. Kritiikkiä tuli lähinnä siitä, että sopimus on tehty ensisijassa Uudenmaan hyvinvointialueiden lähtökohdista ja että kaupunginvaltuustolla ei ole siihen ollut mahdollisuutta vaikuttaa.

Rakennusjärjestys

Kaupungin rakennusjärjestystä muutettiin niin, että helpotettiin lupamenettelyjä silloin kun asia ei ole ristiriidassa asemakaavan kanssa ja toisaalta säädettiin joitain lisämääräyksiä luonnonarvojen huomioon ottamisesta sekä uusilla että myös vanhoilla asuinalueilla, kiertotaloudesta ja rakennusten purkamisesta. Kritiikkiä herätti se, että vammaisneuvostolle ei ollut annettu mahdollisuutta antaa lausuntoaan asiasta, vaikka rakennusjärjestyksellä vaikutetaan mm. esteettömyyden toteutumiseen.

Muita päätöksiä

Valtuusto hyväksyi Kontulan ala-asteen ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman, Helsingin kansainvälisen koulun asemakaavan muutoksen ja Kuninkaantammen keskustaan lisärakentamista mahdollistavan kaavamuutoksen. Lisäksi päätettiin Keski-Pasilan eräiden tonttien myymisestä Skanskalle, joka rakentaa alueelle lisää kritiikkiä herättäneitä korkeita torneja.

Tulevia tapahtumia

Kaupunginvaltuuston seuraava kokous on 14.6. ja valtuuston kevätkausi päättyy juhannusviikolla mm. viime vuoden tilinpäätöksenkäsittelyyn.

Helsingin 2022 tilinpäätös on 364 miljoonaa ylijäämäinen ja koko kaupunkikonsernin yhteenlaskettu tulos 430 miljoonaa ylijäämäinen. Siitä, mihin osan ylijäämistä voisi ohjata, on löytyy ehdotuksia esimerkiksi SKP:n  Helsingin piirikomitean kannanotossa.

Stadin asukastalojen toimintaa pyrkii kaupunginkanslian asukasosallisuusyksikkö muokkaamaan taas osittain toisenlaiseksi. Kuvaavaa on, että vaikka asukastalot siirrettiin sote-toimialalta asukasosallisuusyksikön alaisuuteen, ei muutoksista ole kysytty mitään asukastalojen toimijoilta ja yksikön linja on ristiriidassa kaupunginhallituksen sotepe-uudistuksen yhteydessä päättämän linjan kanssa. Siksi asukastaloja puolustava verkosto järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen tapaamisen maanantaina 12.6. klo 16 Oulunkylän kirjaston kokoustilassa.

Jo kolme kaupunginvaltuustoa on päättänyt, että valmistellaan esitys kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin. Se tarkoittaisi maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä ratkaisua, jossa kaupunki sitoutuu arvokkaan luonnon ja kulttuuriperinnön sekä virkistysalueiden laajan yhtenäisen kokonaisuuden säilyttämiseen ja hoitamiseen. Kaupunkiympäristötoimialan johto on kuitenkin jarruttanut ja vastustanut hanketta. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -kansalaisliike on yhdessä useiden kumppaneiden kanssa käynnistänyt adressikeräyksen hankkeen vauhdittamiseksi. Adressin voi allekirjoittaa tästä linkistä.